Algemene voorwaarden

 1. Definities
  • a. “Verkoper”: Tukker Schnaps, gevestigd te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80432492.
  • b. “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de verkoper voor de levering van Tukker Schnaps.
  • c. “Product(en)”: Tukker Schnaps en aanverwante producten die door de verkoper worden aangeboden. d.
 2. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten tussen de verkoper en de klant met betrekking tot de levering van Tukker Schnaps.
 3. Bestellingen en overeenkomsten
  • a. Bestellingen kunnen telefonisch, per e-mail of via WhatsApp worden geplaatst. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
  • b. De overeenkomst tussen de verkoper en de klant komt tot stand op het moment dat de verkoper de bestelling van de klant schriftelijk bevestigt.
 4. Levering
  • a. De levering van de producten zal plaatsvinden op het door de klant opgegeven afleveradres.
  • b. De verkoper zal zich inspannen om de producten binnen de afgesproken termijn te leveren. Leveringstermijnen zijn echter indicatief en geen fatale termijnen.
 5. Prijzen en betaling
  • a. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
  • b. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor de eerste bestelling, en binnen 30 dagen na factuurdatum voor de daaropvolgende bestellingen.
  • c. Bij niet-tijdige betaling volgt 2 maal een herinnering. Wanneer er daarna nog steeds niet betaald is behoudt de verkoper zich het recht voor om eventuele incassokosten in rekening te brengen.
 6. Herroepingsrecht: de klant heeft geen herroepingsrecht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Eigendomsvoorbehoud: de eigendom van de geleverde producten blijft bij de verkoper totdat de klant volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde producten.
 8. Garantie
  • a. De verkoper staat in voor de kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde producten.
  • b. Indien de klant gebreken constateert aan de geleverde producten, dient de klant dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst, schriftelijk te melden aan de verkoper.
  • c. De garantie vervalt indien de klant zelf wijzigingen aanbrengt aan de producten of deze onjuist heeft gebruikt.
 9. Aansprakelijkheid
  • a. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de producten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de verkoper.
  • b. De totale aansprakelijkheid van de verkoper jegens de klant voor schade is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.
 10. Promotie en Marketing
  • a. De verkoper zet zich in om de onderneming van de klant onder de aandacht te brengen op diverse kanalen, waaronder maar niet beperkt tot social media, de website van de verkoper met een store locator, eventuele persberichten, advertenties, flyers en ander promotiemateriaal.
  • b. De klant stemt ermee in dat de naam, het logo en andere mogelijk beschermde woord- of beeldmerken die eigendom zijn van de verkoper, gebruikt mogen worden in de genoemde promotiemiddelen, zoals hierboven beschreven in punt 10a.
  • c. De klant stemt ermee in om, in ruil voor de hierboven vermelde promotiediensten, het merk Tukker Schnaps en aanverwante producten te promoten en te ondersteunen.
 11. Samenwerking en Partnerschap: de verkoper en de klant streven naar een vruchtbare samenwerking en partnerschap. Beide partijen zullen zich inzetten om elkaars belangen te behartigen en elkaars merk en producten op een positieve manier te vertegenwoordigen.
 12. Toepasselijk recht en geschillen: op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de verkoper en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.